بازدید کارخانه توسط شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (O1)

بازدید کارخانه توسط شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (O1)

بازدید کارخانه الکترود شیراز توسط واحد های محترم بازرگانی، خوردگی و کنترل کیفیت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در تاریخ 18 فروردین 1400