11 اردیبهشت روز کارگر گرامی باد.

11 اردیبهشت روز کارگر گرامی باد.

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.