بازرگانی و فروش :


۰۹۱۲۷۹۷۳۱۴۴

۰۷۱۹۱۰۲۶۱۲۰ 

داخلی ۱۰۴ و ۱۰۸شماره تلفن کارخانه :


۰۷۱۹۱۰۲۶۱۱۹ - ۲۲ 

فکس داخلی ۱۱۴ایمیل :


info@shirazelectrode.co

commerce@shirazelectrode.coفرم تماس