E6013

E6013

الکتــرود از نــوع روتیلی بــا قابلیت جوشــکاری در تمام حالات و مصارف عمومی جوشــکاری اســتراکچر های فلزی فولاد های ســاختمانی، ساخت مخازن و مونتاژ کاری. ظاهر جوش آن تمیز، با پاشــش کم و عاری از بریدگی کنار جوش بوده و برقراری مجدد قوس در آن بسیار راحت می باشد