E8018 - G

E8018 - G

الکترود قلیایی برای جوشــکاری فولاد های دانــه ریز که در مخــازن تحت فشار، دیگ ها، لوله ها، اسکلت های فولادی، ســد ســازی و کشتی سازی استفاده می شود کاربرد دارد.