E7018 - G

E7018 - G

مناسـب بـرای مصـارف عمـومی و فولادهای نـرم و کـم آلیـاژ. مقاوم در بـرابـر تـرک خوردگـی و خـزش، سریع، موقعیت سربالا. مناسـب بـرای اسـکلت های فلزی که در برابر تنش دچار اشکال می شوند.