ENI - C1

ENI - C1

الکتــرود بــا مغــزی نیــکل جهت جوشــکاری انواع چــدن و همچنین اتصال این دســته از مــواد به فولاد، مس و آلیاژ های آن. این الکترود بطور تخصصی جهــت انواع امور تعمیراتی طراحی گردیده است