E308L - 16

E308L - 16

الکتــرود روتیلی برای جوشــکاری فولاد هــای ریختگی با فولاد های کروم - نیکل زنگ نزن اوستنیتی با کربن بســیار کم و همچنین برای جوشــکاری فولاد های ریختگی یا فولاد های زنگ نــزن یا مقاوم به حرارت مناسب می باشد.